15946

فیلم خط تولید

 • در مورد KLS
 • سوئیچ لمسی
 • آنتن های GPS/GSM/WIFI
 • کانکتور تولید خودکار
 • کانکتور خط تولید اتوماتیک
 • کانکتور تولید خودکار
 • سیم به کانکتورهای برد
 • کانکتورهای هدر پین نر
 • کانکتورهای هدر زنانه
 • ترمینال های عایق بندی شده
 • اتصال دهنده های FFC/FPC
 • کانکتور روشنایی LED
123>> صفحه 1/3